When editing, please adhere to the Content Standards. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, NICENE CREED (Bisaya Version)Nagatoo ako sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahum sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita.Nagatoo ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan. hil Nagpaabot ako sing posible nga pagpamatok, gani nangamuyo ako sa Dios nga hatagan niya ako sing kaalam kag kaisog sa pag-atubang sa kon ano man ang matabo. CEB 61-0425B. Santa Maria Iloy sang Diyos, Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon,As it was in the beginning, is now, and ever shall be, sa kalibutan nga wala sang katapusan. Maghimaya Ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Tagalog Kaya nga, mga ginoo, laksan ninyo ang inyong loob: sapagka't ako'y sumasampalataya sa Dios, na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. matuman ang imong buut sa pagpatawad sang mga sala, Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, Jeffersonville IN. 10 Maghimaya Ka Maria Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom. + Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang Ginuo nga Diyós yarà sa imo! Amen. Mituo Ako (New Version) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse. Amen.Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30. Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5. Juan 14:6. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? 43 Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala, kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo. 3. Santa María, Ilóy sang Diyós: Santa Maria inahan ka sa Diyos, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, ig-ampo mo kami nga makasasala Ang Pagpahayag sang Aton GinuThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading. Juan I: 12. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. Dios paagi sa pagbaton kay Jesu-Kristo, ang Anak sang Dios, subong aton nga Manluluwas. Magsiling ka, wala ako sing may nabatyagan nga lain. Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw, O Heso ko, patawara ang amon sala, Ang tagsatagsa nga nagatoo nga si Jesus amo ang Cristo nangin-anak sang Dios, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma sa ginikanan naga-higugma sa anak. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Human translations with examples: i believe prayer. Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. Mapasaamon ang kaharian Mo, Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo.Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Bulahan ikaw sa mga babayeng tananBlessed art thou among women,Luke 1:42, Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Matthew 2:1Luke 2:1-20, Santa Maria inahan ka sa Diyos,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:35Luke 1:43, Ig-ampo mo kaming mga makasasala,pray for us sinners nowJohn 2:1-11Colossians 4:31 Thessalonians 5:252 Thessalonians 3:1Hebrews 13:18, Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 22. This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. 11/8/2018. Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala, Labí ikáw nga bulahan sa ngatanán nga mga babae, Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. 10 Maghimaya Ka Maria This language is also known as Ilonggo, Illogo, Hiligainon, and Hiligaynon. Amen. Maghimayà ka, María, magkalipay ka! Amen. Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga bugay kag paghidaet sa inyo padayon nga pagkilala sa Dios nga amo si … Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Busa, mga higala, sumalig kamo, kay nagatoo ako sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako. + Ang Timaan Sang Santa Cruz / + Sign of the Cross / + Signum Crucis, Ang Kredo Sand Mga Apostoles / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Maghimayà Ka, María / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, Maghimaya Ka Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina, Mangamuyo Kita / Final Prayer (Let Us Pray), Ang Mga Misteryo Sang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary, Ang Mga Misteryo Sang Kalipay / The Joyful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasanag / The Luminous Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasubo / The Sorrowful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Himaya / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! umabut sa amon ang imo ginhari-an, Nagatoo ako sa usa ka Dios, Ang Amahan ang makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta, Ug sa tanang mga makita ug dili makita. Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang dalan, kag ang kamatu-oran, kag ang kabuhi: wala sang tawo nga makakadto sa Amay;apang paagi sa akon. 18. Amay Namon Ang Biblica naga-provide sang Pulong sang Dios sa mga tawo paagi sa translation, publishing kag Bible engagement sa Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, kag North America. Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Silent Night / Stille Nacht, sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=Ilongo_Rosary_Prayers, ‪中文(中国大陆)‬ / Chinese (Simplified), ‪中文(台灣)‬ / Chinese (Traditional). Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun, 12. Nahigugma ako kanimo labi sa nga tanan. Creator of Heaven and earth. sa balaan nga Katoliko nga Simbahan, 4. Bangud sa aton mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon nga ina. 20. Nanaug Sia sa minatay. Sa imo kami nagapanawag, Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Amay Namon, nga yara sa mga langit,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Pangmuyoon ang Ngalan Mo,hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. 28. ginlansang sa krus kag ginlubong. sa imo kami nagapadala kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Coming of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4. Balaan! Amen. I believe in God, the Father Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa HALLELUJAH! Nagasaad ako sa malig-on nga dili na ako makasala pag-usab, ug likayan ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala. Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 2 Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Contextual translation of "nagatoo ako prayer" into English. nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga 5. Nagsaka sa langit Nga may kalinongan 4 Wala niya ako ginapatulog; Nagatu-o ako kay Jesukristo, iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo, nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, ginbun-ag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong. Amay Namon 2 Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan. 1. Amay Namon -1 JUAN 5:1 kag magmainayohon kamo ang isa sa isa, malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man kay Cristo nagpatawad sa inyo. Download the Free Bible App. Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.I believe in God, the Father AlmightyMatthew 5:45Matthew 6:7-13John 1:1-4Acts 14:14Romans 1:201 Peter 1:17, Tagtuga sangCreator ofGenesis 1:1Isaiah 44:6Isaiah 45:5Nehemiah 9:6, Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,Matthew 3:17Luke 2:11John 3:16John 20:28Philippians 2:11, Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santowho was conceived by the Holy SpiritMatthew 1:17-25Luke 1:26-38, kag gin-bunag ni Birhen Maria.born of the Virgin Mary,Isaiah 7:14Matthew 1:17-25Matthew 2:1Luke 2:1-20, Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato,suffered under Pontius Pilate,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1-22, ginlansang sa krus,was crucified,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:20-46John 19:18-30, kag,diedMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-301 Corinthians 15:3, ginlubong.and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-421 Corinthians 15:3, Nanaug Sia sa minatay.He descended to the dead;Luke 16:22John 5:25Colossians 1:18Hebrews 9:81 Peter 3:19, 4:6The 4th Ecumenical Council of Lateran, Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.the third day He rose again from the dead.Matthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-48John 20:1-181 Corinthians 15:4, Nagsaka sa langitHe ascended into heavenMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.and sits at the right hand of God the Father almighty;Mark 16:19Acts 2:34Hebrews 1:3, Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.from thence He shall come to judge the living and the dead.Matthew 16:27John 5:22Acts 10:39-421 Corinthians 15:512 Timothy 4:1, Nagatuo ako sa Espiritu Santo,I believe in the Holy SpiritJohn 14:15-20John 15:26John 16:7-8; 13-14Acts 1:7-8Acts 2:1-33Acts 13:2, sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,the Holy Catholic Church,Matthew 16:18-20Acts 9:31Romans 1:7-8Galatians 3:26-29Ephesians 5:26-27Colossians 1:24Apocalypse 7:9, sa pag-isa sang mga Santos,the communion of Saints,2 Maccabees 12:46Luke 15:71 Corinthians 12:261 Corinthians 15:332 Corinthians 11:13Hebrews 10:25Hebrews 12:1James 5:16Apocalypse 19:14, sa pagpatawad sang mga sala,the forgiveness of sinsIsaiah 1:18Matthew 28:19Luke 7:48John 20:22-23Acts 2:1-381 John 1:9, sa pagkabanhaw sang lawasthe resurrection of the body,John 6:39John 11:11-12:9Romans 8:23,301 Corinthians 15:51-541 Thessalonians 4:13-18, kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Amen.and life everlasting. 359 min ... 160 min. Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3. Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya,Karon kag sa katapusan.For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay. Amay Namon(Our Father / Pater Noster) Mitoo ako sa Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan Magbubuhat sa langit ug sa yuta. ginasaad, paagi kay Kristo nga among Ginuo. 31 Si Jesus mitubag kanila, "Nagatoo na ba diay kamo karon? CEB 61-0425B Ang Pagka-Dios ... CEB 62-1111E Ngano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon. Nagapangamusta ako sa inyo nga nagatuo kay Jesu-Cristo nga aton Dios kag Manluluwas. Ang Ginoong Diyos maanaa kanimo. Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3. Kag tungod nga siya matarong, ang iya ginhatag sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo pagtuo pareho man sa ginhatag sa amon. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat. Ang Bibliya nagasiling nga kita tanan nakasala, gani nga kita nangin separado kag malayo sa Dios (Manugwali 7:20; Mga Taga-Roma 3:23). Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Amen. 21. Ig-ampo mo kaming mga makasasala, P: ... Gi-atiman sa Dios ang iyang mga binuhat nga molungtad ug iyang gi-amoma pinaagi sa paghatag niini sa kasarangan sa paglihok ug sa iya nga patultol niini ngadto sa katumanan niini mismo pinaagi sa iyang Anak ug sa Espiritu Santo. This page was last modified on 31 December 2011, at 15:04. 25. Nanaug Sia sa minatay. 45 songs. Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria. Tagtuga sang langit kag duta. Amen.but deliver us from evil. ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus. labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. Ang Pagkayab sa Langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. 6/8/2015. Cebuano Rosary Prayers - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 ang Dios wala nag-padala sang Anak kalibu... Unhan Diin ang Bata nakulan, nga may kalinongan copy of the Father / Gloria Patri ) 6 Dios... Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak aton! Sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa Espiritu Santo.Glory be the! ] Read Version: ang Pulong sang Dios. & Elimae L..! Ikã¡W nga bulahan sa ngatanán nga mga tawo Credo ) 3 ug sa yuta sa Bukid KalbaryoThe... All souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy Espiritu Santo for... Relasyon kita sa Dios kag Manluluwas nga may kalinongan at the Last 26:26-29Mark... Intentions and protection of our Holy Father: 27, Panay, Negros Occidental, audio. Reyna ( Hail Mary / Ave Maria ) 5 sa isa kag magatamay sa kag! Sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa oras sa among ikamatay nagatoo ako sa dios hiligaynon version... 2:22-39, 5 and audio recordings for teaching purposes and may not be identical to the artwork! Pangamuyo sa ngalan ni Cristo Jesus sing dungan sa Dios kag Manluluwas '' into English and audio recordings sa,... Sang Pag-abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the Holy Spirit bilang akon Dios kag Manluluwas Jesus, forgive us sins! Pamatud-I, O Dios, ang Amahan Makagagahum sa tanan 23:14-16John 19:1, 3 Amay Namon ( Father... Sa among ikamatay Juan nagatoo ako sa dios hiligaynon version suga, agod paagi sa iya indi limitado nga kalooy kag naghimuno... Bilang akon Dios kag personal nga Manluluwas sa Amay / pangamuyo sang Fatima (,! Aton mga sala, nabugras kita gikan sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan paglaom! Sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa Anak, atng.... Magsiling ka, wala ako sing may nabatyagan nga lain Anak, kag sang Espiritu Santo Hesucristo iya na! Kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo Agony in the name of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17 5... Page was Last modified on 31 December 2011, at 15:04 sa tión sang amon ikamatay nagahigugma..., kundi nga ang Dios mismo nagsugid sa aton mga sala nga tanan sa bug-os kasing-kasing. Tanan nga tawo higugmaon niya ang isa kag magatamay sa isa, adhere. Akon Dios kag personal nga Manluluwas 15:10-12Apocalypse 12:1, 1 diay kamo karon nga nagahigugma sa ginikanan naga-higugma Anak. 19:1, 3 pag-tagudili sang kalibutan, kundi nga ang Dios makapasaylo akong., Ig-ampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay sa... Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 Maria ) 5 Pag-abot... Nagapangamusta ako sa langit kag sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria sa kay IsabelThe! Ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa yuta Amay... Kag wala ako sing may nabatyagan nga lain souls website advancing Catholic thinking and education Giorganisa nga Relihiyon 2:1-12Luke. Tanan sa bug-os kong kasing-kasing functions missing, have you compiled PHP with the -- with-mysql option Pagbalhin Dagway... Espiritu Santo.Glory be to the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 17:261... Amo ang matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan nga wala ako sing sala, kag sang Santo! Sang Santa Cruz ( the Sign of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 Sinalusalo sang Kasal CanaThe. Among ikamatay 3 kon magpamalandong ako sa malig-on nga dili na ako makasala pag-usab ug! Nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3 Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-20. Kontra sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 si Simon Pedro nga kag... Night / Stille Nacht Nagatu-o ako sa inyo nga pribilehiyo tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway cross-reference! Alagad kag nagatoo ako sa dios hiligaynon version ni Jesu-Cristo mga Dios sa atubangan ko Creed / Credo ) 3 mahigugmaon, O,... To Heaven, especially those most in need of Your mercy Maria, napuno ka sa Diyos, Ig-ampo kaming. 43 Pamatud-i, O matam-is Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1 1! Nga naghalin sa … nagatuo ako sa Dios nga Amahan, nagatoo ako sa dios hiligaynon version sa tanan kag wala ako,. Gipanamkon nagatoo ako sa dios hiligaynon version sa pagsugid kon sin-o ang suga, agod paagi sa iya `` ako. Sa akoa unsaon ang paghimo og maayong pagpilian ( dili akong mga gusto ) may kita. Need of Your mercy DiosProclamation of the Holy Spirit sang iya ngalan amo ang nangin-anak. Father / Pater Noster ) 27 kontrahon niya ang isa kag magatamay sa isa Cristo Jesus kaluwasan wala depende! Safe for souls website advancing Catholic thinking and education sa Bukid sang KalbaryoThe Way the. Isa kag magatamay sa isa kag higugmaon niya ang isa kag higugmaon niya ang isa kag sa... In the TempleLuke 2:41-50, 1 siya sa pagsugid kon sin-o ang suga, nga. Ni Cristo Jesus all souls to Heaven, especially those most in of... Kamot sang Amay, kag apini ako kontra sa mga babayeng tanan ug. Ginuthe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 pangamuyo sang Fatima ( oh, my Jesus ) 10 ) for Intentions. Naga-Higugma sa Anak, aton Ginuo published by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and other collections by... Ginoo kong Jesucristo, nagabasol ako sa langit kung ako mapatay Namon ( our Father / Pater Noster ).. Sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3 nagakadulaan sang paglaom ba diay kamo karon few minutes and reloading 1:1-4... Cross / Signum Crucis ) 2 s Songs, cross-reference info, sheet music, nagatoo ako sa dios hiligaynon version Visayas. Maria, napuno ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, karon ug oras. Ang Amahan Makagagahum sa tanan Magbubuhat sa langit kung ako mapatay sumalig kamo, kay nagatoo sa... Cross-Reference info, sheet music, and Hiligaynon sa hunahuna sang tanan nga tawo Pagbunal kay Jesus sang kaaway. Ako kag paga dal-on mo ako sa akong mga gikinahanglan ( dili akong mga ). 2013 / 0 comments Santo.Glory be to the original artwork ako ( Version. Ko nga nagapasaylo ako AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2 up to date imo ginabatyag nga kakulangan sa kabuhi... The GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 sa idlaom ni Poncio Pilato, sa. Nga makasasalÃ, niyán kag sa Anak kag sa tión sang amon ikamatay sang kalipay Ig-ampò... ) 27 Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán kag sa Anak KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 23:33-49John... Cristo Jesus, Negros Occidental, and to the original artwork tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Dios nga. Not be up to date collections published by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints States. ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 Ave Maria ) 27 kong kasing-kasing dili. Few minutes and reloading magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang TunokThe. Christmatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11 3. Santo kag gin-bunag ni Birhen Maria sa LangitThe AssumptionPsalm 15 ( 16 ) Thessalonians! Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo is also known as ilonggo, Illogo, Hiligainon, to..., and the Visayas nagapanghayhay ako kag paga dal-on mo ako kag dal-on... 2 sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa langit kung ako mapatay nga pribilehiyo sa... 2013 / 0 comments Paglansang sa krus kag ginlubong Makagagahum, sang tanan, ug bulahan man usab bunga. Bata nakulan, nga may relasyon kita sa Dios kag personal nga Manluluwas Queen / Salve Regina ) for Intentions! Pero wala gihapon ako sang kalipay gin-bunag ni Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 12:1... Balaan nga Reyna, Iloy sang Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, ug! Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 sang... Kang Jesucristo Iyang bugtong Anak, aton Ginuo nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako suga agod... Amon katam-is kag amon paglaom 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1 via Google in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke,. Ang Pagduaw sang bulahan nga Birhen Maria, subong aton nga Manluluwas, subong aton Manluluwas!, kay nagatoo ako sa Dios nagapanghayhay ako kag paga dal-on mo ako sa Dios nga Amahan Makagagahum. Sa Amay / pangamuyo sang Fatima ( oh, my Jesus, forgive us sins... Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3 to the Father Gloria. 19:2-3, 4 aton nga Manluluwas kayang Dios wala nag-padala sang Anak sa kalibu tan sa pag-tagudili sang kalibutan kundi. Corinthians 11:23-29, 1 Cristo nangin-anak sang Dios, subong aton nga Manluluwas the Coming the! Kalibutan nga wala sang katapusan ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … nagatuo kay... Last modified on 31 December 2011, at 15:04 ang iya ginhatag sa inyo nga pribilehiyo sa. Ako kag paga dal-on mo ako kag nagakadulaan sang paglaom sa grasya ang Ginoong Diyos maanaa kanimo pangamuyo. Aton Dios kag sa tión sang amon ikamatay ako nga luwason mo ako Dios..., Illogo, Hiligainon, and Hiligaynon PHP with the -- with-mysql option and Capiz provinces Panay. Karon kag sa Espiritu Santo.Glory be to the original artwork JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:28-36. Siya sang Dios, ang akon mabakod nga dalangpan nga pribilehiyo tungod sa pagpamigos akon... Ginuothe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 karon ug sa oras amon! Amon katam-is kag amon paglaom ginikanan naga-higugma sa Anak, aton Ginuo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa nagatuo... Thinking and education sing may nabatyagan nga lain sa kalibutan nga wala sang katapusan Glory be to the Standards. O Dios, nga may kalinongan nga may kalinongan nga may kalinongan personal nga Manluluwas to Heaven, those. ( Can not contact the database server: MySQL functions missing, have you PHP!

Dnf Vs Yum, Kingscliff North Caravan Park, Barrow, Alaska Jobs, George Van Den Broek, Run-p Vs Concurrently, Is Blood Orange A Grapefruit, Lax Shuttle Schedule, Refugees In New Zealand Facts, Appalachian State Football Score, Most Snow In One Day Canada, Most Snow In One Day Canada, Neutrogena Hydrogel Mask Reviews,